Veterans NHS Wales

As veterans you are entitled to priority access to NHS hospital care for any condition, as long as it’s related to your service. When leaving or having left the armed forces, you will have been given a summary of your medical records, which you will need to give to your new NHS GP. 

As Veterans, we encourage you to tell your new GP about your veteran status in order to benefit from priority treatment if needed. 

The primary aim of Veterans’ NHS Wales is to improve the mental health and wellbeing of veterans with a service related mental health problem.The secondary aim is to achieve this through the development of sustainable, accessible and effective services that meet the needs of veterans with mental health and wellbeing difficulties who live in Wales.

Eligibility 

Any veteran living in Wales who has served at least one day with the British Military as either a regular service member or as a reservist who has a service related psychological injury.

Access 

Veterans and Professionals who work with veterans who live in Wales are able to refer directly to their individual local health board by completing the on-line submission form on the Veterans NHS website.

Veterans and Professionals wishing to self-refer by paper copy should complete this ‘Referral Form‘ and post to their relevant Local Health Board.

West Wales Action for Mental Health (WWAMH) is a mental health development organisation.

The organisation provides a range of services to voluntary groups, carers and individuals who have used or are using mental health services and living in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

They are currently involved with over 100 local groups advising on such matters as fundraising, training, local forums, planning and information technology.

WWAMH offers practical advice and support for Mental Health organisations to develop new ideas and improve your services.

 

Armed Forces and Veterans Support Services in West Wales

Further Information on Veterans NHS Wales

Veterans can now refer themselves by calling 01570 422577, or with the veterans consent, a referral may be made by friends, family, or anyone else the veteran chooses.  I also enclose our referral form should you wish to make a referral to Veterans NHS Wales by post.

Our Clinical Lead and Veterans Therapist provide comprehensive assessments and psychological therapy to veterans with common mental health problems, which are believed to be attributable to their military service such as PTSD, anxiety and depression.  These difficulties do not have been specifically related to service in combat.  For example, military attributable mental health conditions could arise from peace keeping or humanitarian operations, or being bullied in service, or in response to a military attributable physical injury.  Our staff can also signpost or refer veterans on to other services who can offer appropriate assistance.    Please take a look at our leaflet for further information.

Please see the guidance notes on the referral form here which includes information relating to more complex cases which may require other services.  However, we would welcome you contacting us to discuss individuals cases to help establish if Veterans NHS Wales are best placed to assist.

To celebrate the 10th anniversary of Veterans NHS Wales in Hywel Dda University Health Board, we have launched a Facebook group, called Veterans NHS Wales Hywel Dda.  This group is here for anyone interested in learning more about military and veterans mental health. 

We want to share information about military and veterans mental health and tell you about the work that Veterans NHS Wales is doing. By sharing this information, we want to help people understand veterans’ mental health.  We want to make people aware of the support that is available for veterans and their families and highlight the work that’s going on in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, and the wider community. We want this group to create a safe space for people to share ideas.

Here is the link to join:  https://www.facebook.com/groups/3961919860589192 

If you have any queries, comments or suggestions, please do not hesitate to contact the service on 01570 422577.

Gall cyn-filwyr eu hatgyfeirio eu hunain trwy ffonio 01570 422577, neu, gyda chydsyniad y cyn-filwr, gall atgyfeiriad gael ei wneud gan ffrindiau, teulu, neu unrhyw un arall y mae’r cyn-filwr yn ei ddewis. Amgaeaf hefyd ein ffurflen atgyfeirio, rhag ofn y byddwch am wneud atgyfeiriad trwy’r post at GIG Cymru i Gyn-filwyr.

Mae ein Harweinydd Clinigol a’n Therapydd Cyn-filwyr yn darparu asesiadau cynhwysfawr a therapi seicolegol i gyn-filwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl cyffredin, y credir eu bod yn deillio o’u gwasanaeth milwrol, er enghraifft PTSD, gorbryder ac iselder. Nid oes rhaid bod yr anawsterau hyn yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymladd wrth wasanaethu. Er enghraifft, gall cyflyrau iechyd meddwl y gellir eu priodoli i’r byd milwrol ddeillio o ymgyrchoedd cadw’r heddwch neu ymgyrchoedd dyngarol, neu o gael eich bwlio yn y gwasanaeth, neu mewn ymateb i anaf corfforol y gellir ei briodoli i’r byd milwrol. Gall ein staff hefyd gyfeirio neu atgyfeirio cyn-filwyr at wasanaethau eraill a all gynnig cymorth priodol.  Edrychwch ar ein taflen am ragor o wybodaeth.

Gweler y nodiadau canllaw ar y ffurflen atgyfeirio yma, sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n berthnasol i achosion mwy cymhleth lle gallai gwasanaethau eraill fod yn ofynnol. Fodd bynnag, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod achosion unigol er mwyn helpu i sefydlu ai GIG Cymru i Gyn-filwyr sydd yn y sefyllfa orau i’ch cynorthwyo.

I ddathlu 10fed pen-blwydd GIG Cymru i Gyn-filwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rydym wedi lansio grŵp Facebook o’r enw Veterans NHS Wales Hywel Dda. Mae’r grŵp hwn yma ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am iechyd meddwl aelodau’r lluoedd arfog a chyn-filwyr.

 Rydym am rannu gwybodaeth am iechyd meddwl aelodau’r lluoedd arfog a chyn-filwyr, a dweud wrthych am y gwaith y mae GIG Cymru i Gyn-filwyr yn ei wneud. Trwy rannu’r wybodaeth hon, rydym am helpu pobl i ddeall iechyd meddwl cyn-filwyr. Rydym am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, a thynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, ac yn y gymuned ehangach. Rydym am i’r grŵp hwn greu man diogel i bobl rannu syniadau.

 Yma, y mae’r ddolen i ymuno:  https://www.facebook.com/groups/3961919860589192 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu awgrymiadau, mae croeso i chi gysylltu â’r gwasanaeth ar 01570 422577.