News

Public Consultation on Location of New Planned and Urgent Care Hospital

Launch of Public Consultation on Location of New Planned and Urgent Care Hospital

Between 23 February and 19 May, we are inviting members of the public, staff and partner organisations, to share your views about three potential sites for a new planned and urgent care hospital as part of the Health Board’s wider strategy to improve health and care in the region.

Last year, we submitted ambitious plans to the Welsh Government, which if successful, could result in around £1.3billion investment into health and care in mid and west Wales. The foundation of the plan, which was developed following consultation with our communities in 2018, is to bring as much care as possible closer to people’s homes, with plans for a network of integrated health and care centres, designed with local communities, across Carmarthenshire, Ceredigion, and Pembrokeshire.

A new urgent and planned care hospital is part of our strategy to be able to re-provide more care in community settings, by having a sustainable hospital model fit for future generations. This will improve and increase the specialist care services that can be provided in Hywel Dda and tackle some long-standing challenges, including old hospitals, problems in maintaining clinical rotas over several hospitals, and staff recruitment.

Our consultation sets out three potential sites for a new Urgent and Planned Care Hospital in the south of the Hywel Dda University Health Board area – two near Whitland and one near St Clears.

We do not have a preferred site and we have not bought any site or land for this development. Purchasing a site and delivering the new Urgent and Planned Care Hospital is subject to the Welsh Government funding, which is not yet confirmed, and if successful, would take several years to achieve. In the meantime, we want to continue to work with you, our communities, to prepare and deliver the best health and care services that we can.

During the consultation, we are seeking feedback from all members of the public – people who live, work, or have an interest in our area, as well as organisations working in or interested in health and well-being, on the potential sites for the new hospital.

We want to meet with and hear the views of as many people in our communities as possible during the consultation. To help members of our communities to learn more about the plans for our new urgent and planned care hospital, we have arranged a number of public drop-in events – both in-person and online – for people to share their views with us.

Details of the public drop-in events, which will be held between 2pm and 7pm, include:

 • Friday 10th March, The Great Hall, Guildhall, Cardigan
 • Tuesday 14th March, Selwyn Samuel Centre, Llanelli
 • Thursday 16th March, Haverfordwest Rugby Club, Haverfordwest
 • Tuesday 21st March, Ivy Bush Royal Hotel, Carmarthen
 • Friday 24th March, Regency Hall, Saundersfoot
 • Tuesday 28th March, Llandybie Public Memorial Hall, Llandybie
 • Monday 17th April, Whitland Sports and Social Club, Whitland
 • Friday 21st April, Morlan Centre, Aberystwyth
 • Monday 24th April, St Clears Leisure Centre, St Clears

In addition to the drop-in events, three online sessions are planned for:

 • Monday 13th March at 6:30pm, 
 • Thursday 16th March at 10am,
 • Thursday 23rd March at 1pm.

Details of the consultation, including information on how to register for the online sessions, copies of the consultation documents in a range of formats, and details of how to share your views, are available on the Health Board’s website: https://hduhb.nhs.wales/new-hospital-site

 

Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Leoliad Ysbyty Gofal Brys a Wedi’i Gynllunio Newydd.

Rhwng 23 Chwefror a 19 Mai, rydym yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd, staff a sefydliadau partner, i rannu eich barn am dri safle posibl ar gyfer ysbyty gofal brys newydd wedi’i gynllunio fel rhan o strategaeth ehangach y Bwrdd Iechyd i wella iechyd a gofal yn y rhanbarth.

Y llynedd, cyflwynodd y Bwrdd Iechyd gynlluniau uchelgeisiol i Lywodraeth Cymru, a allai arwain at fuddsoddiad o tua £1.3biliwn mewn iechyd a gofal yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, os byddant yn llwyddiannus. Sylfaen y cynllun, a ddatblygwyd yn dilyn ymgynghoriad yn 2018, yw dod â chymaint o ofal â phosibl yn nes at gartrefi pobl, gyda chynlluniau ar gyfer rhwydwaith o ganolfannau iechyd a gofal integredig, wedi’u dylunio gyda chymunedau lleol, ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro.

Mae ysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd yn rhan o’n strategaeth i allu ail-ddarparu mwy o ofal mewn lleoliadau cymunedol, drwy gael model ysbyty cynaliadwy sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd hyn yn gwella ac yn cynyddu’r gwasanaethau gofal arbenigol y gellir eu darparu yn Hywel Dda ac yn mynd i’r afael â rhai heriau hirsefydlog, gan gynnwys hen ysbytai, problemau o ran cynnal rotâu clinigol dros sawl ysbyty, a recriwtio staff.

Mae ein hymgynghoriad yn nodi tri safle posibl ar gyfer Ysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i Gynllunio newydd yn ne ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – dau ger Hendy-gwyn ar Daf ac un ger Sanclêr.

Nid oes gennym safle a ffefrir ac nid ydym wedi prynu unrhyw safle na thir ar gyfer y datblygiad hwn. Mae prynu safle a darparu’r Ysbyty Gofal Brys a Gofal wedi’i Gynllunio newydd yn amodol ar gyllid Llywodraeth Cymru, nad yw wedi’i gadarnhau eto, ac os bydd yn llwyddiannus, byddai’n cymryd sawl blwyddyn i’w gyflawni. Yn y cyfamser, rydym am barhau i weithio gyda chi, ein cymunedau, i baratoi a darparu’r gwasanaethau iechyd a gofal gorau y gallwn.

Yn ystod yr ymgynghoriad, rydym yn ceisio adborth gan bob aelod o’r cyhoedd – pobl sy’n byw, yn gweithio, neu sydd â diddordeb yn ein hardal, yn ogystal â sefydliadau sy’n gweithio ym maes iechyd a llesiant neu sydd â diddordeb ynddo, ar y safleoedd posibl ar gyfer yr ysbyty newydd.

Rydym am gwrdd â chynifer o bobl â phosibl yn ein cymunedau a chlywed eu barn yn ystod yr ymgynghoriad. Er mwyn helpu aelodau o’n cymunedau i ddysgu mwy am y cynlluniau ar gyfer ein hysbyty gofal brys a gofal wedi’i gynllunio newydd, rydym wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau galw heibio cyhoeddus – yn bersonol ac ar-lein – i bobl rannu eu barn gyda ni.

Mae manylion y digwyddiadau galw heibio cyhoeddus, a gynhelir rhwng 2pm a 7pm, yn cynnwys:

 • Dydd Gwener Mawrth 10, Y Neuadd Fawr, Neuadd y Dref, Aberteifi
 • Dydd Mawrth Mawrth 14, Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli
 • Dydd Iau Mawrth 16, Clwb Rygbi Hwlffordd, Hwlffordd
 • Dydd Mawrth Mawrth 21, Gwesty Llwyn Iorwg, Caerfyrddin
 • Dydd Gwener Mawrth 24, Neuadd Regency, Saundersfoot
 • Dydd Mawrth Mawrth 28, Neuadd Goffa Llandybie, Llandybie
 • Dydd Llun Ebrill 17, Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Hendy-gwyn ar Daf
 • Dydd Gwener Ebrill 21, Canolfan Morlan, Aberystwyth,
 • Dydd Llun Ebrill 24, Canolfan Hamdden Sanclêr, Sanclêr

Yn ogystal â’r digwyddiadau galw heibio, mae tair sesiwn ar-lein wedi’u trefnu ar gyfer:

 • Dydd Llun Mawrth 13 6:30pm,
 • Dydd Iau Mawrth 16 10:00am,
 • Dydd Iau Mawrth 23 1:00pm

Mae manylion yr ymgynghoriad, gan gynnwys gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y sesiynau ar-lein, copïau o’r dogfennau ymgynghori mewn amrywiaeth o fformatau, a manylion am sut i rannu eich barn, ar gael ar wefan y Bwrdd Iechyd: Biphdd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd

 

Hywel Dda Community Health Council Changes

Hywel Dda Community Health Council
Plans and Priorities
2023-2024.

In April 2023 the CHC will be replaced by Llais, the new Citizen’s Voice Body (CVB) for health and social care. Llais will reflect the views and represent the interest of people living in Wales about health and social care.

To help Llais identify its priorities in the first year, we want to hear your views on the things that matter most to people in the Hywel Dda area about health and social care.

Please provide us with your views to the following questions by 28 February 2023. We will share your feedback with Llais to inform and influence its plan for 2023-2024

We would be grateful if you could share our leaflets / questionnaires with your community and networking groups and if possible, publish on your website. Please do not hesitate to contact the office should you wish to further paper copies of the leaflet and questionnaires.

Details and links on how to feedback your views are also available on the poster and questionnaire.

Link to the questionnaire here.

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Cynlluniau a Blaenoriaethau
2023-2024.

Ym mis Ebrill 2023 bydd Llais, corff llais newydd y Dinesydd (CVB) ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol  yn cymryd lle’r CIC.  Bydd Llais yn adlewyrchu barn ac yn cynrychioli diddordeb pobl sy’n byw yng Nghymru am iechyd a gofal cymdeithasol.

Er mwyn helpu Llais i nodi ei flaenoriaethau yn y flwyddyn gyntaf, rydym am glywed eich barn ar y pethau sydd bwysicaf i bobl yn ardal Hywel Dda am iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhannwch eich barn i ni i’r cwestiynau canlynol erbyn
28 Chwefror 2023.  Byddwn yn rhannu eich adborth gyda Llais er mwyn llywio a dylanwadu ar ei gynllun ar gyfer 2023-2024

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ei rannu gyda’ch grwpiau rhwydweithio ac, os yn bosibl, eu cyhoeddi ar eich gwefan. Mae croeso i chi gysylltu â’r swyddfa os ydych am gopïau papur o’r daflen a’r holiaduron.

Mae manylion a dolenni ar sut i roi adborth eich barn hefyd ar gael ar y poster a’r holiadur.

Dolen i’r holiadur yma

NHS 111 Waiting Times

The Wales NHS 111 website now provides information on waiting times by speciality at each health board. Whilst this doesn’t tell individuals where they are on the waiting list it does provide up to date information on the range of current waiting times for the speciality and health board for which they are waiting.

Ultimately, this aims to help people to understand how long they may need to wait. This is similar to the system in place in England but goes further in providing a more realistic understanding of the range of wait times from the average to where the majority have waited up to.

Anyone can access this information from the 111 website and we would encourage you to use this tool through the course of your contact with patients as a means of managing expectations and concerns around waiting times. You may also wish to directly signpost individuals to this information when they contact your practice seeking information on planned care waiting times.

The information will be updated monthly and provides additional information to support people whilst they are waiting, so is a useful tool in helping patients understanding of the position.

IGAS and Scarlet Fever

Mental Health Support for All.

A 24-hour phone line for well-being and mental health support for people living in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire has gone live.

In June 2022, Hywel Dda University Health Board became the first health board in Wales to launch a dedicated mental health advice service, offering support for all age groups through the established 111 call line.

From November 11, 2022, the phone line will have extended hours, making support accessible day and night.

People will be able to access the service by phoning 111 and selecting option 2 where they will be put through to a mental health practitioner.

Mae llinell ffôn 24 awr ar gyfer cymorth llesiant ac iechyd meddwl i bobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro wedi mynd yn fyw.

Ym mis Mehefin 2022, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda oedd y bwrdd iechyd cyntaf yng Nghymru i lansio gwasanaeth cyngor iechyd meddwl pwrpasol, gan gynnig cymorth i bob grŵp oedran drwy’r llinell alw 111 sefydledig.

O’r wythnos hon ymlaen (Tachwedd 11, 2022), bydd gan y llinell ffôn oriau estynedig, gan wneud cymorth yn hygyrch ddydd a nos.

Bydd pobl yn gallu cael mynediad at y gwasanaeth drwy ffonio 111 a dewis opsiwn 2 lle byddant yn cael eu trosglwyddo i ymarferydd iechyd meddwl.

Wales Mental Health Helpline

CALL:  Wales Mental Health Helpline offers emotional support, free self-help leaflets and signposting to local services for people suffering mental distress as well as their family, friends and carers. Click here for more information.

DAN 27/7:  Wales Drug and Alcohol Helpline offers a single point of contact for anyone in Wales wanting further information or help relating to substance misuse.  Click here for more information.

Wales Dementia Helpline:  Offers support, information and signposting for anyone who is living with dementia or caring for a family member or friend with dementia.  More information can be found here.

Early Diagnosis Saves Lives

Bowel Screening Programme in Wales

Next Stage of Optimisation of the Bowel Screening Programme in Wales - people aged 55 to 57 will be invited for screening for the first time

From October 2022, the Bowel Screening Wales programme will begin inviting people aged 55 to 57 for the first time for bowel cancer screening. This will be implemented in a phased approach over 12 months from October 2022 to September 2023. Eligible people will be invited automatically when they are due; they do not need to contact us to request a bowel screening test kit.  The programme will continue to invite those aged 58 to 74 years old. This is the second stage of the programmes age expansion/optimisation plan.

Evidence shows that screening people at a younger age would enable more bowel cancers to be picked up at an earlier stage, where treatment is likely to be more effective and survival chances improved.

People, aged 55 to 74, will be invited for bowel screening with a free NHS test kit sent to their homes every 2 years.

Bowel Screening Wales now uses the Faecal Immunochemical Test (FIT) kit which is easier for people to use and only one poo sample is needed. Invitations and test kits are sent by post to their home and participants are asked to complete the test kit and return it to Bowel Screening Wales in the pre-paid envelope using the Royal Mail postal system.

More information on Bowel Screening Wales is available at: www.bowelscreening.wales.nhs.uk   

Your NHS GP Experience Survey

The experience that you received when dealing with the practice is important to us. This might be a face to face appointment with your doctor or another health care professional, a telephone call or another type of practice interaction.

We would be grateful if you could complete this survey so that we can understand your views and experiences. We will ask you questions about your latest experience when dealing with the practice, please help us by giving your honest opinion.

If there is anything we have not asked you, please use the space at the end of this survey to tell us.  Click here to view the survey.

gp survey

Cervical Screening Wales

There are about 160 cases of cervical cancer diagnosed in Wales every year.

It is the most common cancer in people with a cervix under the age of 35.

Screening can pick up cell changes and, if needed, these changes can be treated to prevent a cancer progressing.

Screening is a test for cell changes that could lead to cancer if left untreated. Screening is not a test for cancer, but sometimes the test does pick up early cancers. Cervical cancers found early are easier to treat.

Cervical Screening Wales is responsible for the NHS cervical screening programme in Wales, including sending invitations.  We get your details from your doctor’s list, so it is important that your doctor has your correct name and address.

Cervical Screening Wales would like to reassure women and people with a cervix aged 24-49 that cervical screening is both safe and effective.  They have created videos in both Welsh and English to show why cervical screening is important and to tell us about recent changes to the frequency of screening.

Veterans NHS Wales

Veterans can now refer themselves by calling 01570 422577, or with the veterans consent, a referral may be made by friends, family, or anyone else the veteran chooses.  I also enclose our referral form should you wish to make a referral to Veterans NHS Wales by post.

Our Clinical Lead and Veterans Therapist provide comprehensive assessments and psychological therapy to veterans with common mental health problems, which are believed to be attributable to their military service such as PTSD, anxiety and depression.  These difficulties do not have been specifically related to service in combat.  For example, military attributable mental health conditions could arise from peace keeping or humanitarian operations, or being bullied in service, or in response to a military attributable physical injury.  Our staff can also signpost or refer veterans on to other services who can offer appropriate assistance.    Please take a look at our leaflet for further information.

Please see the guidance notes on the referral form here which includes information relating to more complex cases which may require other services.  However, we would welcome you contacting us to discuss individuals cases to help establish if Veterans NHS Wales are best placed to assist.

To celebrate the 10th anniversary of Veterans NHS Wales in Hywel Dda University Health Board, we have launched a Facebook group, called Veterans NHS Wales Hywel Dda.  This group is here for anyone interested in learning more about military and veterans mental health. 

We want to share information about military and veterans mental health and tell you about the work that Veterans NHS Wales is doing. By sharing this information, we want to help people understand veterans’ mental health.  We want to make people aware of the support that is available for veterans and their families and highlight the work that’s going on in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire, and the wider community. We want this group to create a safe space for people to share ideas.

Here is the link to join:  https://www.facebook.com/groups/3961919860589192 

If you have any queries, comments or suggestions, please do not hesitate to contact the service on 01570 422577.

Gall cyn-filwyr eu hatgyfeirio eu hunain trwy ffonio 01570 422577, neu, gyda chydsyniad y cyn-filwr, gall atgyfeiriad gael ei wneud gan ffrindiau, teulu, neu unrhyw un arall y mae’r cyn-filwr yn ei ddewis. Amgaeaf hefyd ein ffurflen atgyfeirio, rhag ofn y byddwch am wneud atgyfeiriad trwy’r post at GIG Cymru i Gyn-filwyr.

Mae ein Harweinydd Clinigol a’n Therapydd Cyn-filwyr yn darparu asesiadau cynhwysfawr a therapi seicolegol i gyn-filwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl cyffredin, y credir eu bod yn deillio o’u gwasanaeth milwrol, er enghraifft PTSD, gorbryder ac iselder. Nid oes rhaid bod yr anawsterau hyn yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymladd wrth wasanaethu. Er enghraifft, gall cyflyrau iechyd meddwl y gellir eu priodoli i’r byd milwrol ddeillio o ymgyrchoedd cadw’r heddwch neu ymgyrchoedd dyngarol, neu o gael eich bwlio yn y gwasanaeth, neu mewn ymateb i anaf corfforol y gellir ei briodoli i’r byd milwrol. Gall ein staff hefyd gyfeirio neu atgyfeirio cyn-filwyr at wasanaethau eraill a all gynnig cymorth priodol.  Edrychwch ar ein taflen am ragor o wybodaeth.

Gweler y nodiadau canllaw ar y ffurflen atgyfeirio yma, sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n berthnasol i achosion mwy cymhleth lle gallai gwasanaethau eraill fod yn ofynnol. Fodd bynnag, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod achosion unigol er mwyn helpu i sefydlu ai GIG Cymru i Gyn-filwyr sydd yn y sefyllfa orau i’ch cynorthwyo.

I ddathlu 10fed pen-blwydd GIG Cymru i Gyn-filwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, rydym wedi lansio grŵp Facebook o’r enw Veterans NHS Wales Hywel Dda. Mae’r grŵp hwn yma ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am iechyd meddwl aelodau’r lluoedd arfog a chyn-filwyr.

 Rydym am rannu gwybodaeth am iechyd meddwl aelodau’r lluoedd arfog a chyn-filwyr, a dweud wrthych am y gwaith y mae GIG Cymru i Gyn-filwyr yn ei wneud. Trwy rannu’r wybodaeth hon, rydym am helpu pobl i ddeall iechyd meddwl cyn-filwyr. Rydym am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael ar gyfer cyn-filwyr a’u teuluoedd, a thynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, ac yn y gymuned ehangach. Rydym am i’r grŵp hwn greu man diogel i bobl rannu syniadau.

 Yma, y mae’r ddolen i ymuno:  https://www.facebook.com/groups/3961919860589192 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu awgrymiadau, mae croeso i chi gysylltu â’r gwasanaeth ar 01570 422577.

Dementia Support

If you need dementia support please call 03300 947 400.  Alternatively, email dementia.connect@alzheimers.org.uk

Feeling Breathless?

MIND Community Wellness Drop-In Centre

Come and join us at our brand new drop-in centre for support, advice or a chat at Llandovery Catholic Hall.  More information can be found here

Other meeting times and locations can be found here.