Beth yw hunanatgyfeirio?

Mae rhai meysydd yn y GIG yn cynnig gwasanaeth hunanatgyfeirio, sy'n golygu y gallwch drefnu i gwrdd ag arbenigwr heb orfod gweld meddyg yn gyntaf.  

Mae'r gwasanaeth hwn yn arbennig o addas i bobl sydd â chyflyrau cymharol syml fel poen yn y cymalau, straen a/neu anafiadau eraill. Mae hefyd ar gael i'r rheiny y mae arnynt angen gwasanaethau seicolegol ar gyfer trin iselder, er enghraifft.  

Os oes gennych anghenion mwy cymhleth, ewch i weld eich meddyg gyntaf.

MSK Physiotherapy Self-Referral

 • The MSK Physiotherapy service should be utilised for anyone over the age of 14 with a musculoskeletal condition/injury or recovering from any orthopaedic surgery that is requiring treatment/input or advice for their condition.
 • These services are not currently available for domiciliary visits, specialist neuro or respiratory physiotherapy.
 • We do not accept self-referral for pelvic health physiotherapy.  

How to access MSK Physiotherapy Services

Online Self-Referral for Patients

 • Physiotherapy self-referral forms for Musculoskeletal conditions have now moved online.
 • The MSK service is no longer accepting paper self-referral forms.
 • The online self-referral forms are accessed via the Hywel Dda website yma.
 • The form is submitted directly from the site to the MSK service.
 • We appreciate however, that not all patients are able to access IT- under these circumstances please contact the local physiotherapy department which is open Monday-Friday 8:00am – 4:00pm.

Alun Ward, St David’s, Jobs Well Road, Carmarthen – 01267 283 086

Physiotherapy Department, Prince Philip Hospital, Llanelli – 01554 783 204

Podiatreg (Gofal Traed)
Hunanatgyfeirio

Mae'r gwasanaeth hunanatgyfeirio podiatreg ar gael i bawb sydd ag anghenion podiatreg/meddygol o ran aelodau is y corff.  

Yn ystod eich apwyntiad, asesir eich angen a chynigir cyngor a thriniaeth i chi er mwyn cynnal a gwella ansawdd eich bywyd, gan annog ffordd egnïol o fyw i sicrhau bod eich traed yn gweithredu mewn ffordd normal, a hynny heb achosi poen. Bydd rhai triniaethau'n cael eu rhoi yn y feddygfa ei hun hyd yn oed.

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Sir Gaerfyrddin

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Ceredigion

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Sir Benfro

Hunangyfeirio Cwnsela

Nid oes rhaid i chi gael diagnosis o fater iechyd meddwl er mwyn eich atgyfeirio eich hun at wasanaeth seicolegol y GIG.

Gallwch eich atgyfeirio eich hun os ydych wedi dioddef o unrhyw un o'r canlynol:

 • pyliau o banig
 • trafferth gydag ôl-fflachiau neu hunllefau
 • teimlo'n isel ac yn anobeithiol
 • ei chael hi'n anodd ymdopi â gwaith neu berthnasoedd
 • profedigaeth
 • meddyliau neu ymddygiadau obsesiynol
 • ofni sefyllfaoedd cymdeithasol
 • poeni o hyd ac o hyd am eich iechyd
 • ffobiâu

Ar ôl i chi gysylltu â'ch gwasanaeth therapïau seicolegol lleol, cysylltir â chi i drefnu asesiad. Os gall y gwasanaeth eich helpu, bydd yn argymell therapi sy'n addas i'ch anghenion.

Os oes arnoch angen cymorth brys, cysylltwch â'r Samariaid ar  08457 909090 neu anfonwch neges e-bost i jo@samaritans.org

Os ydych wedi cael profedigaeth a'i bod yn effeithio ar eich lles emosiynol, corfforol neu gymdeithasol, cysylltwch â Gofal mewn Galar Cruse ar 0800 288 4700 a dewis Opsiwn 1 ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Opsiwn 2 ar gyfer Ceredigion neu Opsiwn 3 ar gyfer Sir Benfro.  

Gallech hefyd gysylltu â'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (CALL) ar 0800 132737 sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos i unrhyw un sy'n pryderu am ei iechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl rhywun arall.   Fel dewis arall, IAWN yn gallu eich helpu a rhoi cyngor i chi ar eich sefyllfa benodol.