Beth yw hunanatgyfeirio?

Mae rhai meysydd yn y GIG yn cynnig gwasanaeth hunanatgyfeirio, sy'n golygu y gallwch drefnu i gwrdd ag arbenigwr heb orfod gweld meddyg yn gyntaf.  

Mae'r gwasanaeth hwn yn arbennig o addas i bobl sydd â chyflyrau cymharol syml fel poen yn y cymalau, straen a/neu anafiadau eraill. Mae hefyd ar gael i'r rheiny y mae arnynt angen gwasanaethau seicolegol ar gyfer trin iselder, er enghraifft.  

Os oes gennych anghenion mwy cymhleth, ewch i weld eich meddyg gyntaf.

Hunanatgyfeirio Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi yn helpu i adfer symudiad a gweithrediad pan fydd anaf, salwch neu anabledd yn effeithio ar rywun. Gall hefyd helpu i leihau eich risg o gael anaf neu salwch yn y dyfodol.

Mae'n ymdrin yn benodol â phoen yn y cefn, y gwddf a'r ysgwyddau, yn ogystal ag anafiadau chwaraeon. Fe'ch anogir i'ch atgyfeirio eich hun yn yr achos hwn. Fodd bynnag, os yw eich symudiadau'n gyfyngedig o ganlyniad i strôc, MS, Parkinson's, trawiad ar y galon, ffeibrosis systig neu unrhyw salwch cymhleth arall, ewch i weld eich meddyg teulu gyntaf.

Os hoffech eich atgyfeirio eich hun, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen berthnasol isod:

Ffurflen Hunanatgyfeirio Ffisiotherapi Sir Gaerfyrddin

Ffurflen Hunanatgyfeirio Ffisiotherapi Ceredigion

Ffurflen Hunanatgyfeirio Ffisiotherapi Sir Benfro

Podiatreg (Gofal Traed)
Hunanatgyfeirio

Mae'r gwasanaeth hunanatgyfeirio podiatreg ar gael i bawb sydd ag anghenion podiatreg/meddygol o ran aelodau is y corff.  

Yn ystod eich apwyntiad, asesir eich angen a chynigir cyngor a thriniaeth i chi er mwyn cynnal a gwella ansawdd eich bywyd, gan annog ffordd egnïol o fyw i sicrhau bod eich traed yn gweithredu mewn ffordd normal, a hynny heb achosi poen. Bydd rhai triniaethau'n cael eu rhoi yn y feddygfa ei hun hyd yn oed.

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Sir Gaerfyrddin

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Ceredigion

Ffurflen Hunanatgyfeirio Podiatreg Sir Benfro

Hunangyfeirio Cwnsela

Nid oes rhaid i chi gael diagnosis o fater iechyd meddwl er mwyn eich atgyfeirio eich hun at wasanaeth seicolegol y GIG.

Gallwch eich atgyfeirio eich hun os ydych wedi dioddef o unrhyw un o'r canlynol:

  • pyliau o banig
  • trafferth gydag ôl-fflachiau neu hunllefau
  • teimlo'n isel ac yn anobeithiol
  • ei chael hi'n anodd ymdopi â gwaith neu berthnasoedd
  • profedigaeth
  • meddyliau neu ymddygiadau obsesiynol
  • ofni sefyllfaoedd cymdeithasol
  • poeni o hyd ac o hyd am eich iechyd
  • ffobiâu

Ar ôl i chi gysylltu â'ch gwasanaeth therapïau seicolegol lleol, cysylltir â chi i drefnu asesiad. Os gall y gwasanaeth eich helpu, bydd yn argymell therapi sy'n addas i'ch anghenion.

Os oes arnoch angen cymorth brys, cysylltwch â'r Samariaid ar  08457 909090 neu anfonwch neges e-bost i jo@samaritans.org

Os ydych wedi cael profedigaeth a'i bod yn effeithio ar eich lles emosiynol, corfforol neu gymdeithasol, cysylltwch â Gofal mewn Galar Cruse ar 0800 288 4700 a dewis Opsiwn 1 ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Opsiwn 2 ar gyfer Ceredigion neu Opsiwn 3 ar gyfer Sir Benfro.  

Gallech hefyd gysylltu â'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (CALL) ar 0800 132737 sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos i unrhyw un sy'n pryderu am ei iechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl rhywun arall.   Fel dewis arall, IAWN yn gallu eich helpu a rhoi cyngor i chi ar eich sefyllfa benodol.